LIVE

the boundless body

LIVE - the boundless body # 2 was presented at the Click festival 2016 at Culture Yard in Helsingør, Denmark.

The performance is a participatory choreography for Bacterias and Humans. It is also a performance that runs over a period of one month. Please see the full documentation of this performance here

LIVE - the boundless body # 1

Premiered
21st & 22nd November 2015 at Laboratoriescenen, Dansehallerne
Duration: 70 min.
LIVE is for an English speaking audience

An open laboratory
initiated by recoil performance group

The human species is a biological success. Our bodies are a living buzz of cells, viruses, fungi and bacteria, and we are expanding enormously across the globe.

With LIVE recoil performance group is beginning a study of the microscopic organisms that effortlessly crisscross between us. Over a period of two weeks the participants in the LIVE laboratory will go on an exploration with their own bodies, they will look into the perforated borders between individuals; they will examine the boundless body. On the two final days the laboratory will welcome the last participant: The audience.

LIVE is:
The culmination of two weeks of research from an international team consisting of an artist and an engineer in biotechnology, both associated with Biomedia Art, as well as a choreographer, a scenographer, a dancer, a dramaturg and a performer.

An open laboratory, an informal get-together, and a performance lecture where the team wishes to share their process with an inaugurated audience and receive active input to the study of the collectivistic forces that live in our bodies.

The start of a two-year choreographic and microbiological examination of the human body as habitat for microbiomes, added human consciousness and ethical considerations. LIVE is the first of a series of research periods and workshops prior to the premiere of recoil performance group’s performance in 2017.

Participants:
Martin Malthe Borch: Engineer in biotechnology, interaction designer and management consultant
Annesofie Norn: Scenographer, artist
Hilde I. Sandvold: Dancer
Tina Tarpgaard: Choreographer
Inge Agnete Tarpgaard: Dramaturge
Taneli Törmä: Performer
Pei-Ying Lin: Artist, designer

Context for LIVE:

Our present time is by geologists and scientists referred to as the Anthropocene Era, characterized by the irreversible anthropogenic impact on the Earth's eco system. From the anthropocentric view point, man is on top of the food chain and perceives the surrounding non-human entities, animals, plants and objects, as merely resources of man.

Recent scientific studies try to rethink and reconceptualise the anthroprocene view of the dualism man/nature. In line with publications of among others philosophers AnaLouise Keating and Kimberly C. Merenda, we will in the laboratory experiment with the decentering the human body.

More than being human, the body must be understood as a unifying unit for vira, bacteria and fungi. Together, these elements in the body make a microbiota; an extensive community of microorganisms. The human body thus contains more than ten times the number of microbial cells than human cells, and the microbiota at least a hundred times more genes than the human genome. The ‘I’, in other words consists of a large ‘We’: A community of vira, bacteria, fungi and cells that together compose ‘our’ body.

What new learnings can arise from these considerations of our organic condition? Where is the line between microbiomes and thereby one’s own body and the bodies of others? What does it do to our perception of ourselves and others that we are part of a larger habitat?

LIVE is an experiment built on the acceptance and observance of the boundless body. In the laboratory we optimize the environment for the study and exchange of microorganisms. We produce and document new measurable knowledge to use for further scientific and artistic research of the decentered human and choreographically: The decentered performer.

LIVE is supported by the Danish Arts Foundation

LIVE

- den grænseløse krop

Opført
21. & 22. november 2015 på Dansehallerne, København

Varighed: ca. 70 min

Et åbent laboratorium
initieret af recoil performance group

Mennesket er en kæmpe biologisk succes. Vore kroppe er et overdådigt mylder af ikke bare celler, men også vira, svampe og bakterier, og vi ekspanderer helt enormt på jordkloden.

Med LIVE initierer recoil performance group en undersøgelse af de mikroskopiske organismer, som uden besvær bevæger sig på kryds og tværs imellem os. De medvirkende i LIVE opholder sig i to uger i laboratoriet og undersøger med egne kroppe, hvor perforerede grænserne mellem individer er; de undersøger den grænseløse krop. De to afsluttende dage åbnes laboratoriet op for en sidste deltager: Publikum.

LIVE er:
Kulminationen på to ugers research og et assortiment af input fra et internationalt hold bestående af en billedkunstner og en ingeniør i bioteknologi, begge med forankring i Biomedia Art, samt en koreograf, en scenograf, en danser, en dramaturg og en performer.

Et åbent laboratorium, en uformel komsammen, en performance lecture, hvor holdet ønsker at dele sin proces med et medskyldigt publikum og modtage aktive input til undersøgelsen af de kollektivistiske kræfter, som bor i vores kroppe.

Starten på en toårig koreografisk og mikrobiologisk undersøgelse af menneskekroppen som biotop for mikrobiomer tilsat human bevidsthed og etiske overvejelser. LIVE er første af en række researchperioder og workshops forud for premieren på recoil performance groups danseforestilling i 2017.

Medvirkende:
Martin Malthe Borch: Ingeniør i bioteknologi, interaktionsdesigner og managementkonsulent
Annesofie Norn: Scenograf, kunstner
Hilde I. Sandvold: Danser
Tina Tarpgaard: Koreograf
Inge Agnete Tarpgaard: Dramaturg
Taneli Törmä: Performer
Pei Ying-Lin: Kunstner, designer

LIVE er støttet af Statens Kunstfond

Kontekst for LIVE:

Vores samtid refereres til af geologer og forskere som den antropocæne tidsalder, der karakteriseres ved uoprettelige menneskeskabte indvirkninger på jordens økosystemer. Fra det antropocentriske udsigtssted er mennesket på toppen af fødekæden og opfatter de omgivende ikke-menneskelige enheder – dyr, planter og objekter – som ressourcer for mennesket.

Nye videnskabelige studier forsøger at gentænke og rekonceptualisere det antropocentriske syn på dualismen menneske/natur. I tråd med publikationer af bl.a. filosofferne AnaLouise Keating og Kimberly C. Merenda vil vi i laboratoriet lave forsøg med at opløse dualismen og decentrere den menneskelige krop.

Mere end at være menneskelig må kroppen forstås at være en samlende enhed for vira, bakterier og svampe. Tilsammen udgør disse enheder i kroppen et mikrobiom; et omfattende samfund af mikroorganismer. Menneskets krop rummer således mere end ti gange så mange mikrobielle celler som menneskeceller, omend vægten af det totale mikrobiom kun skønnes at veje 200 til 1.400 gram, og det samlede mikrobiom indeholder mindst 100 gange så mange gener som det humane genom. Jeg’et består med andre ord af et stort VI: Et fællesskab af vira, bakterier, svampe og celler, der tilsammen komponerer ”vores” krop.

Hvilke nye læringer kan opstå gennem disse overvejelser af vores organiske tilstand? Hvor går grænsen imellem mikrobiomer og dermed egen krop og andres kroppe? Hvad gør det ved vores opfattelse af os selv og andre, at vi er en del af en større biotop?

LIVE er et eksperiment bygget på antagelsen og iagttagelsen af den grænseløse krop. I laboratoriet optimerer vi miljøet for studier og udveksling af mikroorganismer. Vi producerer og dokumenterer ny målbar viden til brug for videre videnskabelig og kunstnerisk research af det decentrerede menneske og koreografisk: Den decentrerede performer.

LIVE logo Image: Søren Meisner / http://rfnt.dk/
Photos: Pei-Ying Lin / http://peiyinglin.net/